DDV
 
INFO
FUNCTIES
DATA

Welkom op de site Onttrekkingsconsult Zeeland

Via deze site Onttrekkingsconsult Zeeland kan de verlaging van de grondwaterstand als gevolg van verticale grondwater onttrekkingen worden geschat. De tool is met name bedoeld om de invloed van (tijdelijke) verticale grondwater onttrekkingen (zoals bronbemalingen) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden in te schatten.

De applicatie is in samenwerking gemaakt door de hieronder genoemde partijen.

Hoe werken de functies van de Onttrekkingsconsult Zeeland

De tool Onttrekkingsconsult Zeeland is deels gebaseerd op tools die in het NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium) beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om 'Toon laagopbouw volgens LHM3.3' en 'Toon laagopbouw volgens REGIS2.2' waarmee het mogelijk is om op een locatie binnen Nederland inzicht te krijgen in de laag opbouw, hetzij volgens GeoTOP en REGIS, hetzij volgens LHM (Landelijk Hydrologisch Model).

De tool onttrekkingsconsult Zeeland maakt gebruik van GeoTOP. De berekening van de verlaging van de grondwaterstand is gebaseerd op een axiaal symmetrisch numeriek grondwatermodel (gemaakt met de computer code MODFLOW). Met de tool kan de verlaging van de grondwaterstand worden berekend aan het einde van een onttrekkingsperiode. De invoerparameters voor het model kunnen door de gebruiker worden opgegeven.

Voorwaarden Onttrekkingsconsult

Deze website is gemaakt als Proof Of Concept voor het (via een webinterface) berekenen van verlagingen van de grondwaterstand met behulp van een axiaal symmetrisch numeriek grondwatermodel om door overheden een eerste inschatting te maken van de effecten op de grondwaterstand bij ruimtelijke ingrepen. Het aantal mogelijkheden voor invoerparameters is vooralsnog beperkt.

Dit is een modelberekening conform de informatie die beschikbaar is. Meer realistische uitkomsten zijn te verkrijgen voor het toepassen van de niet-stationaire versie van een grondwater modelinstrument. De modelranden liggen ver genoeg wel om geen invloed te hebben op de uitkomsten; de gebruiker ziet alleen een uitkomst in een grid van 500 bij 500 m rondom te onttrekking.

De gebruiker dient de uitkomsten deskundig te interpreteren.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend en het gebruik van de website en de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Noch Deltares, noch andere partijen, aanvaarden enige vorm van aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiƫle schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.

Noch Deltares noch andere betrokken partijen kunnen garanderen dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen zal functioneren. De website kan te allen tijde worden gewijzigd door Deltares. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

{{ description.title }}

{{ description.abstract }}

 • Drop a file.

  file: {{ fileinfo[input.identifier]['name'] }}
  size: {{ fileinfo[input.identifier]['size'] }} bytes
  type: {{ fileinfo[input.identifier]['type'] }}

                                {{ inputs }}
                              

{{error.code}}

{{error.text}}

search